Play
โครงการ “จัดการความรู้การบริการวิชาการอย่างยั่งยืน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
Arrow
Arrow
Slider

ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารต่างๆของสำนักบริการวิชาการ
27 มกราคม 2563 การเตรียมความพร้อมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
27 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสที่ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการยุวชนอาสา จ.กาฬสินธุ์
15 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สายหยุด จำปาทอง การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ โดยคณะบ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
15 มกราคม 2563 การเก็บข้อมูลสำรวจปัญหาและความต้องการการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนเทศบาลตำบล ลำคลอง อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมการถ่ายทอดเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ เพื่อใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน
1 2 3 8

กิจกรรมสำนัก

กิจกรรม ความเคลื่อนไหว ของสำนักบริการวิชาการ
1 2 3 14

ปฏิทินกิจกรรมสำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

สถิติการเข้าชม

  • 13734Total reads:
  • 9Reads today:
  • 9Reads yesterday:
  • 11669เข้าชมทั้งหมด:
  • 28 กันยายน 2017เริ่มนับสถิติ: