การจัดกิจกรรมมอบจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมระบบการจัดการน้ำเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์

การจัดกิจกรรมมอบจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมระบบการจัดการน้ำเพื่อการทำเกษตรอินทรีย์

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเปิดชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งได้มอบจักรยาน จำนวน 50 คัน เพื่อให้ชุมชนนำไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  พร้อมทั้งเยี่ยมชมแปลงเกษตรอินทรีย์ และได้ร่วมกันทำพิธีเปิดป้ายระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ และไปทำพิธีเปิดป้ายโรงเรือนย้อมสีธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และได้รับมาตรฐาน OTOP ระดับ 5 ดาว ย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

หมายเหตุ : การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรม ก่อน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และก่อนการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกทั้งปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 อ้างอิงประกาศ http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/pdf/2563/COVID19/pub_01.pdf

ความเห็น

ความเห็น