การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฮี

การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฮี

การจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฮี

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมายในเขตพื้นที่ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก คุณไกรสีห์ ปิ่นสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมการแจกเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในพื้นที่ และลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรได้มีอาชีพเสริม พึ่งตนเองได้ จากนั้นนายยงยุทธ ศรีประดู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองฮี รับมอบโซล่าเซลล์ เพื่อการสูบน้ำไว้ใช้ในการเรียนการสอนด้านการประกอบอาชีพการทำเกษตร ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน โดยมีอาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการติดตั้งและการถ่ายทอดความรู้ร่วมกับนักศึกษาสาชาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ โดยนักศึกษาได้เรียนรู้ร่วมกันและลงมือปฏิบัติร่วมกับวิทยากรตัวคูณของโครงการ นายเด่นชัย ชาวสวน ในโอกาสนี้ด้วย ทำให้โรงเรียนมีน้ำเพื่อบริโภค และเพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะการทำเกษตรกรรมตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น