การจัดประชุมร่างแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการระยะ 5 ปี

การจัดประชุมร่างแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ปี พ.ศ. 2563 และแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการระยะ 5 ปี

วันอังคาร ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการร่วมกับ คณะ ศูนย์ สำนัก ได้จัดประชุมร่างแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ประจำปี งบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 ชั้น 6 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้เชิญคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการดำเนินงานจากคณะ ศูนย์ สำนัก จัดทำแผนบริการวิชาการ ร่วมกันโดยการแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลผลิตและผลลัพธ์ของตัวชี้วัด เพื่อให้แผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการมีความสมบูรณ์สามารถนำแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ผลจากการจัดประชุม คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการการบริการวิชาการ ให้มีความชัดเจน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ บริบท และศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

หมายเหตุ : การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรม ก่อน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และก่อนการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกทั้งปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 อ้างอิงประกาศ http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/pdf/2563/COVID19/pub_01.pdf

ความเห็น

ความเห็น