การดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช และ
นายมาตรา ยุบลชู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในพื้นที่ความรับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ร่วมประชุมจำนวน 60 คน พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาข้อมูลตำบลในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ประกอบด้วย 3 ประเด็นดังนี้

  1. การพิจารณาองค์ประกอบของข้อมูลที่จะต้องจัดเก็บในระบบ
  2. การพัฒนาโปรแกรมและระบบข้อมูล
  3. วิธีการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่

และคณะดำเนินงานได้นำเสนอการสรุปประเด็นการเก็บข้อมูลระดับตำบลร่วมกัน

ความเห็น

ความเห็น