การดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พ.ศ.2563 ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี

การดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พ.ศ.2563 ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี

วันพฤหัสบดี ที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการ คณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ  จัดโครงการการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ พ.ศ.2563 ใน “กิจกรรมชี้แจงและสำรวจพื้นที่การดำเนินงานโครงการ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดพร้อมให้คำชี้แนะแนวทางการพัฒนา ตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ และพึ่งตนเอง  พร้อมกันนี้คณะผู้บริหารได้ร่วมทำพิธีเปิดป้ายแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี (การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ อย่างครบวงจร) เพื่อยกระดับชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อให้ขยายผลไปสู่ชุมชนข้างเคียง และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้เยี่ยมชมกิจกรรมการผลิตข้างฮาง ผลิตภัณฑ์ข้าวฮาง กิจกรรมการเพาะเห็ดนางฟ้า และติดตามการใช้ประโยชน์จากบ่อก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ การจัดการระบบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองฮี ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในปี งบประมาณ พ.ศ.2563

หมายเหตุ : การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรม ก่อน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และก่อนการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกทั้งปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 อ้างอิงประกาศ http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/pdf/2563/COVID19/pub_01.pdf

ความเห็น

ความเห็น