การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์สำหรับระบบน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์สำหรับระบบน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพ

วัน อังคาร ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต พร้อมด้วยเจ้าที่สำนักฯ ได้จัด กิจกรรมพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์สำหรับระบบน้ำเพื่อการเกษตรและกิจกรรมพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพ ที่บ้านนาฝาย ต.ดงดวน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะและทำเกษตรผสมผสาน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพโดยใช้มูลสัตว์เลี้ยงใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ในครัวเรือน และได้ร่วมกันทำบ่อก๊าซชีวภาพกับเกษตรกร และมีวิทยากรตัวคูณเรื่องพลังงานทดแทนโซล่าเซลล์จากบ้านหนองฮี อ.พยัคฆภูมิพิสัย ได้ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้การติดตั้งและใช้งานแผงโซล่าเซลล์สำหรับระบบน้ำเพื่อการเกษตร เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้ไปจัดการการใช้น้ำในระบบฟาร์มลดรายจ่ายในการทำเกษตรกรรม

ความเห็น

ความเห็น