การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพ

การดำเนินงานโครงการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ในกิจกรรมพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพ

วัน พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต และคณะเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบ่อก๊าซชีวภาพ ให้กับเกษตรกรกลุ่มบ้านหนองแคน ต.เหล่า อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ขยายผลจาก กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองยาง เพื่อมาเรียนรู้กระบวนการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เลี้ยง เพื่อนำไปทดแทนก๊าซหุงต้มในครัวเรือน โดยกลุ่มเกษตรได้ร่วมลงมือปฏิบัติการทำบ่อหมักก๊าซด้วยตนเอง โดยมีวิทยากรคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกษตรกรได้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือชุมชนใกล้เคียงที่สนใจ

ความเห็น

ความเห็น