การดำเนินงานโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2563”

การดำเนินงานโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 2563”

วันอังคาร ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP” ในกิจกรรมอบรมองค์ความรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มาตรฐาน อย.และกิจกรรมอบรมองค์ความรู้โดยใช้สารสนเทศพัฒนาการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ ห้อง 208 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และวิทยากรคุณพัชนีย์ เพชรภักดี และคุณวรรษมน สัจจพงษ์ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย.ประเภทเครื่องสำอาง การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา -2019 หรือโควิด-19 นอกจากนั้น คุณพัชนีย์ เพชรภักดี ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องมาตรฐานของสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อการตรวจรับมาตรฐาน อย. เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้การยกระดับผู้ผลิตสินค้า พัฒนาและเสริมสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีกลุ่มเกษตรเครือข่ายบริการวิชาการเข้าร่วม และสามารถช่วยให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการและมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่ม ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับและสามารถแข่งขันได้

ความเห็น

ความเห็น