การตรวจประเมิน การวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การตรวจประเมิน การวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงโดยหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีหนังสือเลขที่ ตส. ว 0110/2562 เรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ได้ดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบสำนักบริการวิชาการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนายพายุ ภูโคกเนิน นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักฯ ได้จัดเอกสาร คำสั่ง รายงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประเมิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ผลการประเมินเป็นไปตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การควบคุมภายใน

 

ความเห็น

ความเห็น