การลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน และความต้องการ เพื่อขยายผลการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 บ้านผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

การลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชน และความต้องการ เพื่อขยายผลการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 บ้านผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 สำนักบริการวิชาการพร้อมคณะดำเนินงาน ลงพื้นที่สำรวจบริบทชุมชนและความต้องการ เพื่อขยายผลการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านผักแว่น ต.เหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

โดยผลจากการสำรวจพบว่า เกษตรกรในท้องถิ่นมีการปลูกพืชผักสวนครัวตลอดทั้งปี โดยกลุ่มผู้สูงอายุและเกษตรกรในชุมชน เป็นอาชีพเสริมจากการทำนาของเกษตรกร โดยใช้พื้นที่สาธารณะของชุมชนร่วมกัน มีหนองน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร และมีความต้องการเรื่องระบบการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่งทำให้เห็นศักยภาพของชุมชนที่สามารถจะพัฒนาไปสู่การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและเกษตรกร ในชุมชน รวมทั้งเป็นการขยายผลความร่วมมือด้านการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรยกระดับการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรได้ในอนาคต

หมายเหตุ : การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรม ก่อน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และก่อนการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกทั้งปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 อ้างอิงประกาศ http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/pdf/2563/COVID19/pub_01.pdf

ความเห็น

ความเห็น