การสำรวจพื้นที่และขยายผลโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ พ.ศ. 2563

การสำรวจพื้นที่และขยายผลโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพ พ.ศ. 2563

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 จากนโยบายการขยายผลการบริการวิชาการ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบนโนบายให้สำนักบริการวิชาการ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่ขยายผลโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก๊าซชีวภาพในพื้นที่ บ้านหนองหิน ต.โคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่และเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนา ปี พ.ศ.2563 ผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว เกษตรกรในชุมชนได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เลี้ยงใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม LPG ในครัวเรือน เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้การทำบ่อหมักก๊าซให้กับคนในชุมชนเดียวกันที่สนใจในครัวเรือนอื่น ๆ ต่อไป

หมายเหตุ : การดำเนินการจัดกิจกรรม เป็นกิจกรรม ก่อน เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 หรือเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม และก่อนการประกาศ พรก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 อีกทั้งปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 จังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563 อ้างอิงประกาศ http://www.mahasarakham.go.th/mkweb/images/pdf/2563/COVID19/pub_01.pdf

ความเห็น

ความเห็น