กิจกรรมเปิดหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองฮี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

กิจกรรมเปิดหมู่บ้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ บ้านหนองฮี อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562 จากการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต และการส่งเสริมของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้เกษตรกรได้มีอาชีพ มีรายได้ มีงานทำในชุมชน ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เครือข่ายเกษตรกรบ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ได้ยกระดับเปิดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร และได้เชิญคณะทำงานนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนัก พร้อมผู้บริหาร และคณะผู้ดำเนินงาน รวมทั้งหน่วยงานจากภาครัฐในท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในครั้งนี้

ความเห็น

ความเห็น