ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

พื้นที่การให้บริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการบริการวิชาการ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 8 โครงการ ผู้เข้ารับบริการจำนวน 1,860 คน

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ สำนักบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนนเฉลี่ย : 4.88 คะแนน

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายด้าน

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
4.89 0.18
 • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.85 0.24
 • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.85 0.18
 • ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.94 0.17

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายข้อคำถาม

คำถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 • ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน
4.90 0.30
 • ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว
4.86 0.35
 • มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนําขั้นตอนในการให้บริการ
4.90 0.30
 • มีความเป็นธรรมของการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน)
4.91 0.28
 • ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน
4.87 0.34
 • ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคําและน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็น กัลยาณมิตร
4.90 0.30
 • ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ
4.83 0.38
 • ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคําถาม ชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนําช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ
4.83 0.38
 • ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หา ประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ
4.83 0.38
 • มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ไปรษณีย์เว็บบอร์ด เป็นต้น
4.76 0.46
 • สถานที่ให้บริการมีความสะอาด เป็นระเบียบ
4.84 0.37
 • อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีอย่างเพียงพอ
4.87 0.34
 • อุปกรณ์ / เครื่องมือในการให้บริการมีคุณภาพและทันสมัย
4.91 0.28
 • มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ / ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.86 0.35
 • ได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการ
4.96 0.20
 • ได้รับการบริการที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ งานที่มาติดต่อสำเร็จลุล่วงด้วยดี
4.96 0.20
 • ความพึงพอใจของท่านโดยภาพรวมที่มีต่อการบริการของหน่วยงานนี้
4.91 0.28

 

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เอกสาร สรุปผลสำรวจความพึงพอใจ ดาวน์โหลด