ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

ข้อมูลการให้บริการวิชาการ

พื้นที่การให้บริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

โครงการบริการวิชาการ ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 8 โครงการ ผู้เข้ารับบริการจำนวน 1,860 คน

 

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ สำนักบริการ
วิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

คะแนนเฉลี่ย : 4.61 คะแนน

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายด้าน

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
  • ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ
4.59 0.16
  • ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
4.63 0.17
  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
4.68 0.11
  • ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.52 0.26

 

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายข้อคำถาม

คำถาม ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

  • ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน

4.67

0.19

  • การจัดกิจกรรมดำเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม

4.57

0.23

  • ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว

4.59

0.18

  • ผู้ให้บริการมีความสุภาพยิ้มแย้มและเต็มใจ

4.62

0.25

  • ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคําถาม ชี้แจง ข้อสงสัย ให้คำแนะนําช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ

4.63

0.15

  • สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม

4.73

0.09

  • มีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการ

4.64

0.20

  • คุณภาพการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ

4.68

0.14

  • ระดับคุณภาพของการให้บริการโดยภาพรวม

4.46

0.38

  • ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ชัดเจน มีกิจกรรมได้ตอบคำถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.71

0.13

  • วิธีการไม่ยุ่งยาก สามารถปฏิบัติได้

4.50

0.67

  • คุณภาพการดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก

4.80

0.40

  • การดำเนินการฯ มีกิจกรรมตามความต้องการของผู้เข้าอบรม

4.40

0.80

  • จัดกิจกรรมฯ มีการดำเนินการเชิงปฏิบัติการ

4.40

0.80

  • ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดเพิ่มมากขึ้น

4.14

0.35

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการวิชาการ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม