ประกันคุณภาพ

ประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2562

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1              :         การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้          :        กระบวนการ

การประเมินตนเอง

เป้าหมาย

ผลดำเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย
6 ข้อ 6ข้อ 5

บรรลุเป้าหมาย

 

จุดเด่น

  • การบริการวิชาการแก่สังคมภายใต้โครงการบริการวิชาการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานสินค้าเกษตรครบวงจร ได้รับรางวัลดีเด่นในการจัดการความรู้ด้านบริการวิชาการแก่สังคมโดยฝ่ายสำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และเป็นการทำงานแบบบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และร่วมกับเครือข่ายภายนอกที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนตามกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ

จุดที่ควรพัฒนา