ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การจัดตั้งสำนักบริการวิชาการ