ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ว่าด้วย สำนักบริการวิชาการ พ.ศ.๒๕๕๒