สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มีความประสงค์เปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้กับสถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในประเด็นที่เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) พัฒนาพื้นที่ในภาคตามห่วงโซ่คุณค่า จำนวน 5 Value Chain ได้แก่
NE-1 : นวัตกรรมผ้าทออีสาน
NE-2 : การพัฒนาข้าวด้วย วทน.
NE-3 : การพัฒนาสมุนไพรด้วย วทน.
NE-4 : นวัตกรรมเพื่อเกษตรปลอดภัยครบวงจร (สัตว์)
NE-5 : นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืช/ผลไม้)
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ถึงอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้ ทั้งนี้สามารถสอบถามหรือติดต่อมายัง คุณรุจิราภรณ์ สินโสภา เบอร์โทร 098-593-4736 และส่งมายังสำนักบริการวิชาการ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธ ที่ 8 กรกฏาคม 2563 เพื่อคลินิกฯจะได้ดำเนินการรวบรวมส่ง (สป.อว.) ต่อไป

https://drive.google.com/drive/folders/1s-RAL06KR4hFV0waL-rkB1Bxs6lr5tP1?fbclid=IwAR2xiTnwsjW2qOaVATopbqLPxsEyDaBrIvcU0yGubrEHWo35Tk1MnxZTe_4

ความเห็น

ความเห็น