สำนักบริการวิชาการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

สำนักบริการวิชาการ ตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการฯ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังต่อไปนี้

1.นางเกตน์สิรี จำปีหอม             ประธานกรรมการ

2.นางกนกวรรณ ศรีวาปี            กรรมการ

3.นางสาวพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ กรรมการ

ผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ปรากฏว่า การรับและการจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ถูกต้อง มีพัสดุครบถ้วนตามรายการ เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2562

ความเห็น

ความเห็น