สำนักบริการวิชาการ ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมิน เรื่องการวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

สำนักบริการวิชาการ ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมเพื่อการตรวจประเมิน เรื่องการวางระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 ตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีหนังสือเลขที่ ตส. ว 0110/2562 เรื่องการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จะดำเนินการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยนางสาววิญญารักษ์ ทิพชัย รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักบริการวิชาการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช พร้อมทั้งผู้บริหาร ได้จัดเตรียมเอกสาร คำสั่ง รายงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อการประเมิน รวมทั้งการประสานงานในระหว่างที่หน่วยงานได้เข้าปฏิบัติการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ต่อไป

ความเห็น

ความเห็น