เล่มสรุปโครงการ

เล่มสรุปโครงการ

โครงการสูงวัยหัวใจเต้นระบำ

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

 

 

 

 โครงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

ณ วัดเกาะแก้ว อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑๔-๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนพึ่งตนเอง

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ณ ตำบลกุดรัง อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปลาบู่  อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ณ โรงเรียนชาวนา บ้านปลาบู่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๑-๒ เมษายน และ ๖-๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐