เกี่ยวกับหน่วยงาน

ข้อมููลทั่วไป

๑. ประวัติความเป็นมา การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ภาระหน้าที่หลักประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากการผลิตบัณฑิต คือ  การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่มของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการบริการชุมชน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทนี้จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ คือ สำนักบริการวิชาการ ซึ่งงานบริการวิชาการได้ดำเนินมาในรูปแบบต่างๆ  ตั้งแต่มีสถานภาพเป็นวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏมหาสารคาม จนกระทั่งได้รับการยกระดับขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  บทบาทและภาระหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  ได้มีมากขึ้นเป็นลำดับ  โดยส่วนใหญ่การให้บริการวิชาการจะเป็นรูปแบบด้านการฝึกอบรมระยะสั้น ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีจุดประสงค์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมให้กว้างขวางและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น จึงได้พิจารณาและจัดตั้งหน่วยงาน “สำนักบริการวิชาการ” ขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชนสำนักบริการวิชาการ  มีภาระหน้าที่หลักในการบริการวิชาการแก่บุคลากรทั้งในมหาวิทยาลัย ชุมชน และประชาชนทั่วไป  โดยดำเนินการประสานงานแสวงหาและสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นระหว่างสำนักบริการวิชาการ และนักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้ด้วยปณิธานของการอยู่ร่วมกันอย่างมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือประชาชนให้มีองค์ความรู้  ความสามารถ และทักษะการทำงาน  สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เสริม ตลอดจนสร้างความมั่นคงให้เกิดแก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน  โดยสำนักบริการวิชาการจะเป็นหน่วยงานที่เป็นแหล่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาใช้องค์ความรู้และข้อค้นพบที่เกิดจากผู้รู้ ในสาขาต่างๆ มาประยุกต์บูรณาการให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาของชุมชนสังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน

สำนักบริการวิชาการได้วางวิสัยทัศน์ในการเป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และศาสตร์ประยุกต์ต่าง ๆ สู่ประชาชนให้ได้อย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ของประชาชนและบุคลากรผู้ที่มีความตั้งใจต่อการเปลี่ยนแปลงและแสวงหาการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยก่อเกิดจากการมีส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่ายทั้งองค์กรผู้ให้บริการทางวิชาการ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิประชาชนและชุมชนเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ ชุมชนท้องถิ่นและประเทศมีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนและสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม โดยมีที่ตั้งอาคาร ๓๕ ชั้น ๖ เลขที่ ๘๐ ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๗๒๑-๔๔๕ ซึ่งมีการบริหารหน่วยงานโดยการดำรงตำแหน่งของผู้อำนวยการ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๒ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๒๐/๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๓๖/๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ได้รับการสรรหาเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ ๐๐๒๙/๒๕๖๐

๒. ปรัชญา ปณิธาน ค่านิยม อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์

ปรัชญา Philosophy

รวมพลังปัญญา นำพาชุมชน พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

ปณิธาน Resolution

บริการวิชาการ ตามพันธกิจสัมพันธ์พัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์

ค่านิยม

เชิดชูคุณธรรม ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

จิตบริการ (Service Mind)

งานสร้างสรรค์ (Creative works)

มุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่น (Be detained for local development)

เอกลักษณ์

บูรณาการองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“การบริการวิชาการ ชี้ทิศบอกทาง พันธกิจสัมพันธ์ การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”

คำนิยามศัพท์วิสัยทัศน์

การบริการวิชาการ หมายถึง หน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีบทบาทในการให้การบริการวิชาการ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย ๓ ลักษณะ คือ (๑) การบริการวิชาการที่ผู้รับบริการได้รับประโยชน์โดยตรง (๒) การบริการวิชาการโดยการร่วมทุนกับผู้รับบริการ โดยร่วมมือกันทั้งงบประมาณและทรัพยากร และ (๓) การบริการวิชาการโดยการเพิ่มทุนให้องค์กรซึ่งหน่วยงานที่จัดโครงการใช้งบประมาณรวมทั้งทรัพยากรของหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งการบริการวิชาการมีคณะ ศูนย์ สำนักเป็นผู้ประสานงานวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้หลายๆสาขา ทำให้องค์กรมีเงินรายได้จากหมวดเงินบริการวิชาการ

ชี้ทิศบอกทาง หมายถึง งานการบริการวิชาการเป็นงานบูรณาการองค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยี นำสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

การพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง การสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไขปัญหาโดยนำองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ที่มีอยู่ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เข้าไปพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงพื้นที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และด้านการศึกษา

พันธกิจสัมพันธ์ หมายถึง การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ เพื่อเป็นหลักยึดในการทำงาน ก่อให้เกิดความร่วมมือ มีภาคีเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยได้พัฒนาท้องถิ่นร่วมกันทำให้ชุมชนท้องถิ่นมีความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบความพอเพียง ๓ ห่วง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีภูมิคุ้มกัน อยู่บนพื้นฐาน ๒ เงื่อนไข คือ ความรู้ คุณธรรม และ ๓ ศาสตร์พระราชา ได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาสากล ภูมิสังคม และให้คนไทยมีคุณลักษณะ ๔ ประการ (๑)
มีทัศนคติที่ถูกต้อง (๒) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง (๓) มีอาชีพ – มีงานทำ และ(๔) เป็นพลเมืองมีระเบียบวินัย

ความเข้มแข็ง หมายถึง เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยสามารถพึ่งตนเองได้
ลดรายจ่าย มีรายได้ มีเงินออม และภาระหนี้สินลดลง

ยั่งยืน  หมายถึง การใช้องค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีหลากหลายวิชาเพื่อนำพาชุมชน สู่การปรับเปลี่ยนตนเอง ให้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามความต้องการของชุมชน

พันธกิจ

 • ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยการเรียนการสอนของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามพันธกิจสัมพันธ์ ในงานบริการวิชาการ ไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม
 • พัฒนาท้องถิ่นตามปัญหาของชุมชนและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ส่งเสริมทำนุบำรุง พื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยน้อมนำ
  พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ สู่การปฏิบัติพัฒนาท้องถิ่น
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม
 • บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อมรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

 • การบริการวิชาการแก่สังคมในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัย ด้วยการบูรณาการองค์

ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่ ทำให้ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 • การสร้างภาคีเครือข่ายการบริการวิชาการเกิดความร่วมมือกับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยและตรงตามความต้องการของท้องถิ่นในเขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • การบริการวิชาการได้หลักสูตร ได้โครงการ กิจกรรมการบริการวิชาการและเกษตรกรเป็นวิทยากรตัวคูณที่เป็นต้นแบบ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเชิงพื้นที่สนองตอบต่อผู้รับบริการ
 • การบริการวิชาการได้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตัวอย่างตามศักยภาพของท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของเกษตรกรและเป็นหมู่บ้านตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นๆ นำไปใช้ประโยชน์ได้
 • ได้ฐานข้อมูลระดับชุมชนหรือตำบล เพื่อใช้วางแผนการพัฒนาท้องถิ่นส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้นโดยคณะ ศูนย์ สำนัก ได้เข้าไปบริการวิชาการ
 • การบริการวิชาการมีความเข้มแข็งและยั่งยืน เกิดขึ้นกับชุมชน กลุ่มเกษตรกร เกษตรกร ประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทำให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา โดยได้รับองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของผู้รับบริการ

๓.คณะกรรมการบริหารงานสำนักบริการวิชาการ

 • ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์                   ตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม
 • ดร.นิคม ชมภูหลง ศึกษานิเทศก์          สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม
 • ดร.ธีร์ สิทธิหาโคตร                         หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และนโยบายฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม
 • ผศ.ว่าที่ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม       คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 • นางจันทนันท์ จารุโณปถัมภ์               หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๔.โครงสร้างการบริหารและอำนาจหน้าที่ สำนักบริการวิชาการ