เกี่ยวกับสำนัก

ปรัชญา

มาตรฐานการบริการวิชาการ ประสานความร่วมมือ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   สู่การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น

อัตลักษณ์

บริการวิชาการคู่คุณธรรม

พันธกิจ

1.  จัดการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

2.  ระดมทรัพยากรทั้งภายในและภายนอก ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ

3.  พัฒนาและส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของผู้นำชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ความรู้เป็นฐาน

4.  เผยแพร่ข้อมูลในการให้บริการวิชาการ

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อจัดการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

2.  เพื่อจัดการดำเนินการ ระดมทรัพยากรในการบริการวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดำริ

3.  เพื่อพัฒนาและส่งเสริมตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของผู้ประกอบการให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ความรู้เป็นฐาน

4.  เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการให้บริการวิชาการ

เป้าประสงค์

เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคมในการพัฒนาชุมชน ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สาระการบริการวิชาการ

ดินน้ำป่า ภูมิปัญญา วิถีชุมชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความเข็งแกร่งให้ชุมชนและท้องถิ่นบนฐานความรู้

เป้าประสงค์ที่ 1

เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของสังคมในการพัฒนาชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงระบบกลไกสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการ

2. ส่งเสริมทักษะวิชาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยใช้ความรู้เป็นฐาน

3. ส่งเสริมและบูรณาการการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

และการวิจัย

4. ส่งเสริมการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์ที่ 2

ให้มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดการสภาพภูมิทัศน์ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์และ

สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 :  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ที่ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

กลยุทธ์

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพและมีความรู้เพื่อนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  3. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการ
  4. แสวงหาแหล่งทุนและบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดหารายได้
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมพัฒนาสิ่งสนับสนุนการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยระบบ ICT

การบริหารแผนยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น จำเป็นต้องมีการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategic Implementation) รวมถึงต้องมีการกำกับ ติดตาม และประเมินผล (Strategic Control & Evaluation) ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้

        1. กลไกการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ(Strategic Implementation)

1.1 จัดทำแผนปฏิบัติราชการ (Action Plan) ประจำปีของสำนักบริการวิชาการ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตลอดจนผู้รับผิดชอบและงบประมาณให้มีความสอดคล้องและตอบสนองเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

1.2  ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ เป้าหมายและกรอบแนวทางการดำเนินงานสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้หน่วยงานพิจารณาเป้าหมายตัวชี้วัด กลยุทธ์ ตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักบริการวิชาการ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง

1.3  นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสมกับความสามารถในการดำเนินการตามภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด และเสนอคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการให้ความเห็นชอบ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของสำนักบริการวิชาการต่อไป

        2. การติดตามและประเมินผล(Strategic Control & Evaluation)

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ (Monitoring and Evaluation)  เมื่อองค์กรได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ และแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติแล้ว ก็จะต้องมีกระบวนการและขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงานขององค์กรได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้หรือไม่ หรือเมื่อยุทธศาสตร์เกิดขึ้นแล้วจะช่วยทำให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งเป็นการประเมินว่าการดำเนินการตามแผนประสบความสำเร็จ  หรือมีปัญหาอุปสรรคมากน้อยเพียงใด  โดยกำหนดให้มีการประเมินผล ดังนี้

2.1 ประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ปีละ 1 ครั้ง และสิ้นสุดแผน  โดยวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระดับความสำเร็จ (Critical Success Factors) ของการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อนำมาปรับปรุงกลยุทธ์ให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้

2.2 ประเมินและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  ปีละ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของแผน

กรอบการกำกับติดตามและประเมินผลของสำนักบริการวิชาการ  กำหนดตามแนวทางของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  สรุปดังแผนภูมิต่อไปนี้