ข้อมูลการให้บริการวิชาการ2563 วงรอบที่ 2

ข้อมูลการให้บริการวิชาการ2563 วงรอบที่ 2

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

(วงรอบที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563)

คะแนนเฉลี่ย : 4.75 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 0.40 จำนวนที่ประเมิน 153 คน

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายด้าน

ด้าน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.76 0.43
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.76 0.45
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.68 0.48
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.81 0.39

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายข้อคำถาม

คำถาม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 4.78 0.54
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 4.76 0.48
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 4.78 0.49
มีความเป็นธรรมของการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียกัน) 4.71 0.53
ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.75 0.52
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตร 4.75 0.54
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 4.76 0.51
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.76 0.51
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 4.76 0.51
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด เป็นต้น 4.65 0.61
สถานที่ให้บริการมีความสะดวกเป็นระเบียบ 4.74 0.50
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการมีความเพียงพอ 4.67 0.62
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการมีคุณภาพและทันสมัย 4.73 0.56
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.64 0.62
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.78 0.45
ได้รับบริการที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ งานที่มาติดต่อสำเร็จลุล่วงด้วยดี 4.80 0.43
ความพึงพอใจของท่านโดยภาพรวมที่มีต่อการบริการของหน่วยงานนี้ 4.84 0.42