ข้อมูลการให้บริการวิชาการ2564 วงรอบที่ 1

ข้อมูลการให้บริการวิชาการ2564 วงรอบที่ 1

สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ สำนักบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564

(วงรอบที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)

คะแนนเฉลี่ย : 4.70 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน : 0.61 จำนวนที่ประเมิน 177 คน

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายด้าน

ด้าน ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ระดับ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ 4.72 0.63 94.40 ดีมาก
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 0.58 95.40 ดีมาก
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 4.58 0.61 91.60 ดีมาก
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.79 0.56 95.80 ดีมาก

ผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการจำแนกตามรายข้อคำถาม

คำถาม ค่าเฉลี่ย SD ร้อยละ ระดับ
ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีความคล่องตัว 4.69 0.63 93.80 ดีมาก
ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว 4.68 0.64 93.60 ดีมาก
มีความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง แนะนำขั้นตอนในการให้บริการ 4.76 0.60 95.20 ดีมาก
มีความเป็นธรรมของการให้บริการ (เรียงลำดับก่อนหลังมีความเสมอภาคเท่าเทียกัน) 4.73 0.67 94.60 ดีมาก
ได้รับความสะดวกจากการบริการแต่ละขั้นตอน 4.74 0.58 94.80 ดีมาก
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาด้วยถ้อยคำและน้ำเสียงที่แสดงถึงความเป็นกัลยาณมิตร 4.75 0.58 95.00 ดีมาก
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และความพร้อมในการให้บริการ 4.75 0.61 95.00 ดีมาก
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่นการตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัย ให้คำแนะนำช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องน่าเชื่อถือ 4.77 0.60 95.40 ดีมาก
ผู้ให้บริการส่วนใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่นไม่รับสินบน ไม่หาประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ 4.80 0.53 96.00 ดีมาก
มีช่องทางเลือกใช้บริการได้หลายรูปแบบ เช่น โทรศัพท์ แฟกซ์ ไปรษณีย์ เว็บบอร์ด FACEBOOK LINE เป็นต้น 4.60 0.57 92.00 ดีมาก
สถานที่ให้บริการมีความสะดวกเป็นระเบียบ 4.55 0.66 91.00 ดีมาก
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการมีความเพียงพอ 4.64 0.59 92.80 ดีมาก
อุปกรณ์/เครื่องมือในการให้บริการมีคุณภาพและทันสมัย 4.58 0.62 91.60 ดีมาก
มีป้ายข้อความบอกจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ มีความชัดเจนและเข้าใจง่าย 4.51 0.61 90.20 ดีมาก
ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ 4.79 0.56 95.80 ดีมาก
ได้รับบริการที่คุ้มค่าคุ้มประโยชน์ งานที่มาติดต่อสำเร็จลุล่วงด้วยดี 4.80 0.54 96.00 ดีมาก
ความพึงพอใจของท่านโดยภาพรวมที่มีต่อการบริการของหน่วยงานนี้ 4.79 0.58 95.80 ดีมาก