สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจกรรม “จัดกิจกรรมอบรม “วิทยากรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดทักษะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน” รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในกิจกรรมการอบรม “”วิทยากรต้นแบบเพื่อถ่ายทอดทักษะการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์แก่ชุมชน รุ่นที่ 1” ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธเนศ ยืนสุข อาจารย์สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติการ การถ่ายภาพและตกแต่งภาพเพื่อการตลาดออนไลน์ การสร้างเพจและการยิงแอดเพื่อการโฆษณาผ่านช่องทาง facebook page ในกิจกรรมดังกล่าวนี้มีบุคลากรสำนักบริการวิชาการเข้าร่วมและฝึกสร้างชิ้นงานภาพถ่ายผลิตภัณฑ์จากการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อการตลาดออนไลน์ด้วยตนเอง

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดการประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดการประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะแต ผู้อำนวยการสำนักฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศฯ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567  ผลการดำเนินการจัดประชุม ได้เอกสาร ร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักเพื่อพิจารณาต่อไป

1 2 3 117