รายงานผลการดำเนินโครงการ สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินโครงการ สำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565

1.รายงานผลโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

2.รายงานผลโครงการการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.รายงานโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร

4.รายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านราชภัฏหมู่บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

 

 

ดาวน์โหลด รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำนักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2565 และรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานคณะ ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานคณะ ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร
ผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

ปีงบประมาณ 2565

1.รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

2.รายงานผลการดำเนิน “โครงการเพิ่มศักยภาพกระบวนการผลิตเห็ดนางฟ้าเพื่อการสร้างรายได้และอาชีพบ้านกางกี่ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

3.กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ บ้านกางกี่ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

4.รายงานโครงการการสร้างสรรค์ภาษาสื่อสารในสังคมออนไลน์ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ณ บ้านกางกี่ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังวัดมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

5.รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ บริการวิชาการตามความต้องการของชุมชนและบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน : การส่งเสริมและพัฒนาระบบการผลิต
ด้านการเกษตรภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คณะเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

6.รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกฎหมายและมาตรฐานสินค้าทางการเกษตร คณะนิติศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

7.รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตเห็ดนางฟ้าด้วยเทคโนโลยีทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

8. รายงานผลโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามคณะวิทยาการจัดการร่วมกับสำนักบริการวิชาการ

9. รายงานผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้สู่ท้องถิ่น สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดในชุมชนบ้านกางกี่ ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม คณะครุศาสตร์ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ