ติดตามและประเมินผลโครงการ/ตรวจมาตรฐาน อย. ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด

วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต และอาจารย์สายใจ เพ็งที่ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ลงพื้นที่หลังรับการตรวจเยี่ยมของท่านองคมนตรี  พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เพื่อติดตามและประเมินผล ชุมชนบ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและรายงานผลกิจกรรมโครงการเลี่ยงไก่พื้นบ้าน เพื่อให้ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยและเสริมสร้างรายได้ของกลุ่มอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน เวลา 11.00 น. เดินทางลงพื้นที่ตรวจมาตรฐาน อย. ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โดยคุณพัชนีย์ บุญวิทย์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอาหาร (ขนมถั่วตัด) และเครื่องสำอาง ได้ยกระดับสู่มาตรฐาน อย. ประเภทอาหารและเครื่องสำอาง และติดตามการดำเนินการสร้างโรงเรือนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยการตรวจโรงเรือนเพื่อการผลิตและให้คำแนะนำการสร้างโรงเรือน เพื่อความถูกต้องและได้มาตรฐานตามมาตรฐาน อย. ประเภทอาหารและเครื่องสำอาง

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ ช่วงบ่ายองคมนตรี ได้ไปพื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ที่ขยายจาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านตัวอย่างการพัฒนาท้องถิ่น บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่กว่า 14 โครงการ เป็นการบูรณาการร่วมกันพัฒนา กับภาคีเครือข่ายในจังหวัด เน้นการทำงานร่วมกับชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อส่วนรวม ศึกษาและต่อยอดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำหมู่บ้านเห็ดครบวงจร การเลี้ยงปลา การติดอาวุธทางปัญญา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

1 113 114 115 116 117 119