คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ณ โรงแรม แมนดาริน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2565

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบหมายให้ อาจารย์ วิรุณ โมนะตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยี นายทศพล วิชัยวงค์ นักวิชาการคลินิกเทคโนโลยี และนายมาตรา ยุบลชู นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ณ โรงแรม แมนดาริน ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2565 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ทั้งสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย กว่า 150 หน่วยงาน ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและผู้บริหารของกระทรวง อว. และกระทรวงมหาดไทย […]

ผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านหนองแคน รวมกลุ่มทำฟางหมักยีสต์ไว้เลี้ยงวัวหน้าแล้ง โปรตีนสูงราคาถูก (สำนักข่าวสยามรัฐออนไลน์)

วันที่ 7 พ.ย.65 ที่ศาลากลางบ้านหนองแคน หมู่ที่ 5 ต.เมืองเสือ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ได้มาศึกษาการลดต้นทุนการผลิตโคเนื้อ และเพิ่มมูลค่าฟางหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร คือ ฟาง ให้เป็นอาหารสัตว์คุณภาพ โดยผ่านกระบวนการทำฟางหมักยีสต์ โดยมีวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เครดิตเนื้อหาข่าว : สำนักข่าวสยามรัฐออนไลน์ รายละอเอียดข่าวเพิ่มเติ่ม : https://siamrath.co.th/n/397279

1 39 40 41 42 43 136