สำนักบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ให้ความรู้เกษตรกร ประจำปี 2565

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2564  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ2565 ณ องค์การบริหาร่สวนตำบลเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลเขวาเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล อาจารย์ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายมาตรา  ยุบลชู  ได้จัดบูธให้คำแนะนำเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย โดยนำองค์ความรู้จากผลงาน วิจัยและการบริการวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพด้านการเกษตร จัดแสดงในงาน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ITA 2022 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศของหน่วยงานภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ภายใต้การดำเนินการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (Integrity and Transparency Assessment : ITA 2022) จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี

1 39 40 41 42 43 119