สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ศาลา SML ชุมชนบ้านแมด ณ ศาลาชมรมผู้สูงอายุ โดยมีเกษตรกรในชุมชนบ้านแมด บ้านส่องเหนือและบ้านส่องใต้ รวม 3 ชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับเกียรติจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดมหาสารคาม โดย นายสมศักดิ์ จำปีหอม นายทองศรี ไชยประสิทธิ์ และนายอภิชาติ อุ่นผาลา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องกระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agricultural Practice และการตรวจรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้มีองค์ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เป็นการส่งเสริมให้กระบวนการต้นน้ำ คือการผลิตพืชสมุนไพร มีคุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถต่อยอดไปสู่กระบวนการแปรรูปและส่งเสริมการตลาด ทำให้เกษตรกรมีรายได้ มีงานทำ และพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การทำสื่อตลาดออนไลน์และระบบไอทีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้กับสมาคมไทบ้าน โดยศูนย์นวัตกรรมบ้านปลาบู่ บ้านพลังปัญญา

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยอาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์ อาจารย์ธเนศ ยืนสุข และคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง การจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ การนำเสนอสินค้าและการถ่ายภาพเพื่อการสร้างสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับสมาคมไทบ้าน ในโครงการ “ธุรกิจชุมชน ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจไทย” โดยมีเกษตรกรศูนย์นวัตกรรมบ้านปลาบู่ บ้านพลังปัญญาและเกษตรกรกลุ่มเครือข่าย เข้าร่วมรับฟังการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งนี้เพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและเพื่อสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

1 40 41 42 43 44 115