สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2565 อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันท์ และเจ้าหน้าที่สำนักบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่องเหนือฯ และ บ้านส่องเหนือ และบ้านแมด ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ และชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP และติดตามการดำเนินการจดจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ได้ลงพื้นที่ชมแปลงเพาะปลูกผักสวนครัวปลอดภัยในพื้นที่ ของนายสงบ ประทุมชัย ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านส่องเหนือด้วย

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และการทุจริต

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่น และการทุจริต สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนัก คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ประจำสำนัก ขอแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

1 41 42 43 44 45 119