สำนักบริการวิชาการ เข้ารับรางวัลการประกวดผลงาน QA_KM Day 2022 ในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณธรรม พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 65 ที่ผ่านมาสำนักบริการวิชาการ เข้ารับรางวัลการประกวดผลงาน QA_KM Day 2022 ในโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณธรรม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยกิจกรรมดังกล่าวสำนักฯ ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 4 รางวัล ดังนี้ รองชนะเลิศอันดับ ๑ ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านการบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม รองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย

ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 มีสาระสำคัญคือการเตรียมงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2565 การติดตามการดำเนินโครงการ และกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และประชุมผ่านช่องทางออนไลน์ ในการประชุมครั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ รองผู้อำนวยการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ชี้แจงการดำเนินงานในการประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานบริการวิชาการของสำนักฯ รวมทั้ง การกำหนดวันและเวลาการดำเนินงานโครงการที่ชัดเจน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โครงการ ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานบริการวิชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนการจัดกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรม

1 42 43 44 45 46 119