ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ที่ได้รับการรับรอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ผ้าบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม

วัน พุธ ที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักฯ และคณะทำงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP” ครั้งที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนและกลุ่ม OTOP ที่ได้รับการรับรอง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP ผ้าบ้านหนองโนใต้ ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สรัญญา ภักดีสุวรรณ และ อาจารย์ธรรมนูญ พัดมะนา เป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ โดยมีคุณอภิญญา เหล่าม่วง หัวหน้ากลุ่ม คอยให้คำแนะนำกลุ่มชุมชนที่เข้าเยี่ยมชม โดยกิจกรรมนี้มีกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วม ดังนี้ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 2) กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 3) กลุ่มทำหมอนขิดบ้านหนองอิตื้อ อ.กันทรวิชัย […]

1 14 15 16