พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โอกาสนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาสู่การสร้างแรงบันดาลใจในวิชาชีพครูให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์และ ช่วงบ่ายองคมนตรี ได้ไปพื้นที่การให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ที่ขยายจาก 8 อำเภอเป็น 11 อำเภอ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม หมู่บ้านตัวอย่างการพัฒนาท้องถิ่น บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่กว่า 14 โครงการ เป็นการบูรณาการร่วมกันพัฒนา กับภาคีเครือข่ายในจังหวัด เน้นการทำงานร่วมกับชุมชน เป็นการพัฒนาเพื่อส่วนรวม ศึกษาและต่อยอดตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรแบบผสมผสาน การทำหมู่บ้านเห็ดครบวงจร การเลี้ยงปลา การติดอาวุธทางปัญญา พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ระบบส่งน้ำกับสำนักงานชลประทาน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพื่อสืบสานรักษาต่อยอดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ปรับภูมิทัศน์และอนุรักษ์สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โดยกรมชลประทาน จังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม กิจกรรมนี้มีศึกษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ Industrial Art คณะครุศาสตร์ จำนวน 50 คน ร่วมลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ตามบริเวณโดยรอบเส้นทางท่อส่งน้ำ และบริเวณสถานีสูบน้ำร่วมกับประชาชนในพื้นที่ บ้านหินลาด ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม และในภาคบ่าย นักศึกษาสาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จำนวน 54 คน ได้ร่วมปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในบริเวณวัดป่าบ้านหินลาด พื้นที่สวนสมุนไพร และพิพิธภัณฑ์บ้านหินลาด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนาพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคีเครือข่าย

1 112 113 114 115 116 117