คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนบริเวณโรงเรียนบ้านเมืองเสือ ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเสือ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย อาจารย์วิรุณ โมนะตระกูล อาจารย์สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกล และนายทศพล วิชัยวงค์ ได้จัดบูธให้คำแนะนำเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย โดยนำองค์ความรู้จากการทำสบู่ขิง น้ำมันหอมระเหย และมูลไส้เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเเละลดต้นทุนการใช้สินค้าในครัวเรือน จัดแสดงในงาน

 

ความเห็น

ความเห็น