ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศผลข้อเสนอโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินโครงการภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิตชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบที่ 1 และ รอบที่สอง 2 (คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม)
รอบที่ 1 โครงการการเพิ่มผลผลิตข้าวและการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ชุมชนบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม(BCE ) หัวหน้าโครงการ ดร.ณฐภศา เดชานุเบกษา
รอบที่ 2 ได้แก่โครงการหมู่บ้านสมุนไพรบ้านโคกกลาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม (ปีที่3)/SCI หัวหน้าโครงการ ดร.กัลยาณี เจริญโสภารัตน์ และโครงการหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ปีที่3)/SCI หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.พันธิวา แก้วมาตย์

ความเห็น

ความเห็น