ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยการขออนุเคราะห์ความร่วมมือจากพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วยการขออนุเคราะห์ความร่วมมือจากพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม เพื่อบริการข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นายมาตรา  ยุบลชู และนางสาวสิริยาพร เกษไธสง ได้เข้าพบ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเพื่อส่งมอบแก่คณะทั้ง 9 คณะ พัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้กระจายสู่หมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ที่ดัดแปลงให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก

ความเห็น

ความเห็น