สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566

สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566

สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566 วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่ผ่านมา สำนักบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน โครงการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ฯ ครั้งที่ 6/2566 ช่องทางออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น WebEx โดยวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อ

1) ความก้าวหน้าแปลงสาธิตปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัด

2) สรุปผลการลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ

3) กำหนดการอบรม “หลักสูตร การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2566 ณ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

4) เทคโนโลยีการผลิตไบโอแก๊สจากมูลโค โดย ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น