สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (มผช.) กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมประชุมรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม (มผช.) กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ตามคำสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 562/2560 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม โดยมีอำนาจหน้าที่พิจารณาการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม จัดการประชุมโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ในฐานะกรรมการและเลขานุการได้ดำเนินการตรวจประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์จากหน่วยตรวจสอบ ปรากฏว่าผลการตรวจสอบเป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 17 ผลิตภัณฑ์

ความเห็น

ความเห็น