คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน (Project brief) ประจำปี 2567

คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน (Project brief) ประจำปี 2567

คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ บรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน (Project brief) ประจำปี 2567

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอขอบพระคุณ โดย คุณเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการบรรยายเชิงปฏิบัติการ “แนวการพัฒนาข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต และเศรษฐกิจชุมชน (Project brief) ประจำปี 2567 และให้คำแนะนำ และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจในเพื่อขอรับทุน ผ่านคลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และขอขอบพระคุณ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยาย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting”

#คลินิกเทคโนโลยี #สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม #สบว #มรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ความเห็น

ความเห็น