คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เมื่อวันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย นางลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริ์ และหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน  จังหวัดมหาสารคาม โดยมี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการเปิดจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนประจำเดือนสิงหาคม 2566 มีหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ตำบลเมืองเสือ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ คลินกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการ มอบหมายให้ นายมาตรา ยุบลชู และนางสาวสิริยาพร เกษไธสง เข้าร่วมกิจกรรมและจัดบูธให้คำแนะนำเทคโนโลยี เทคนิค กระบวนการผลิตทางการเกษตรที่ทันสมัย โดยนำองค์ความรู้จากการทำสบู่สมุนไพร ยาหม่องสมุนไพร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพเเละสร้างรายได้เสริมในครัวเรือน ไปร่วมจัดแสดงในงาน

ความเห็น

ความเห็น