สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมการตรวจรับรองมาตรฐาน อย.พื้นที่ บ้านสว่าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมการตรวจรับรองมาตรฐาน อย.พื้นที่ บ้านสว่าง ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจรับรองมาตรฐาน อาหารและยา (อย.) ภายใต้โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ขยายผลระดับตำบลเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านสว่าง ม.11 ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก เภสัชกรหญิง ปธิณี อัคนิจ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารและยา (อย.) ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม และมาตรฐานของสถานที่ผลิตอาหาร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสมาชิกในชุมชนได้เข้าสู่กระบวนการตรวจรับรองมาตรฐาน อย. และสร้างเสริมองค์ความรู้การยกระดับผู้ผลิตสินค้าในชุมชนให้ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีสมาชิกในชุมชน ผู้นำชุมชน และกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสว่างสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมวางแผนดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐาน อาหารและยา (อย.) ต่อไป

ความเห็น

ความเห็น