สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสมุนไพรคุณภาพดีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ในพื้นที่ บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสมุนไพรคุณภาพดีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” ในพื้นที่ บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายมาตรา ยุบลชู เจ้าหน้าที่สำนักฯ นำเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีการยกระดับการผลิตสมุนไพรคุณภาพดีพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้” โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในพื้นที่ บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีเกษตรกรนำร่องจาก 2 พื้นที่ ดังนี้ 1) บ้านหนองฮี ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 2) บ้านส่องเหนือ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม โดย สวทช. จัดให้มีกิจกรรมการอบรมการเพาะปลูกพืชที่ดีและมีคุณภาพ การดูแลรักษาตลอดกระบวนการเพาะปลูก รวมถึงการป้องกันรักษาเรื่องโรคแมลงและศัตรูพืช รวมทั้งการลงพื้นที่ติดตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับองค์ความรู้ที่จะนำไปปรับใช้ในพื้นที่แปลงเพาะปลูก และให้การดำเนินการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการต่อไป

ความเห็น

ความเห็น