ประชุมเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการ ชุมชนเมือง 31 ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการ ชุมชนเมือง 31 ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ และ 17 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดประชุมเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการ ชุมชนเมือง 31 ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 17 หน่วยงานร่วมกับ เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดประชุมเพื่อสำรวจสภาพปัญหาและความต้องการรับบริการวิชาการ ชุมชนเทศบาลเมืองมหาสารคาม ทั้ง 31 ชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดย นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการประชุม พร้อมร่วมการประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองมหาสารคาม พร้อมทั้งนายกมล ตราชู นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมฯ และโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวรรณ ศรีวาปี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาชุมชนเมือง โดยกิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมประสานความร่วมมือระหว่าง 3 ภาคส่วน คือ ชุมชนเมือง เทศบาลเมืองมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยการประชุมฯในครั้งนี้เป็นการ พบปะ พูดคุยระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 17 หน่วยงาน และชุมชน  เพื่อรับฟังสภาพปัญหาและนำเสนอความต้องการการพัฒนาของชุมชน โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปเป็นโจทย์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ และบริบทของชุมต่อไป

ความเห็น

ความเห็น