ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับหน่วยงาน 9 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประชุมชี้แจงการดำเนินการโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับหน่วยงาน 9 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 น. สำนักบริการวิชาการ โดย  ผศ.ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มอบหมาย อาจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กับหน่วยงาน 9 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ณ ห้องประชุม สำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการกำหนดพื้นที่การให้บริการ และนำเสนอฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับหน่วยงานที่จะลงพื้นที่พัฒนาและบริการวิชาการ พร้อมกันนี้ยังประสานทำความเข้าใจเรื่องของกรอบและห่วงเวลาการดำเนินโครงการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อให้การดำเนินงานโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานคณะ มีความเรียบร้อยและถูกต้องตรงตามเป้าหมาย และตัวชี้วัดโครงการ

ความเห็น

ความเห็น