สำนักบริการวชาการ เข้ารับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักบริการวชาการ เข้ารับการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ ได้รับการตรวจสอบพัสดุภายใน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ ชั้น 6 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังต่อไปนี้

1.ดร.เกตน์สิรี เทียนประเสริฐ ประธานกรรมการ

2.อาจารย์ชมภู่ เหนือศรี กรรมการ

  1. อาจารย์ปริญญา ทองคำกรรมการ

โดยมีคณะผู้บริหารสำนักฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักเข้าร่วมรับการตรวจพัสดุภายในดังกล่าว โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุนิสา เทพาศักดิ์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ได้ให้การต้อนรับและจัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจพัสดุของสำนักฯ ผลการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ปรากฏว่า การรับและการจ่ายพัสดุและครุภัณฑ์ถูกต้อง มีพัสดุครบถ้วนตามรายการ เป็นไปตามระเบียบการบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2563

ความเห็น

ความเห็น