ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คว้ารางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้ารับรางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รางวัลบุญถิ่นอัตถากร ปี ๒๕๖๕ จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่นอัตถากร เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและวันครบรอบการสถาปนาการฝึกหัดครูไทย ปีที่ ๑๓๑” โดยมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง ,มูลนิธิ ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย, มูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : ๑๐๐ ปี การศึกษาครูไทย และมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น   อัตถากร ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เปรื่อง  กิจรัตน์ภร  ประธานมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ได้ประกาศรางวัล “รางวัลบุญถิ่นอัตถากร” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยเป็นการมอบรางวัลให้กับอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีการสอนดีเด่นสังกัดคณะครุศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนดีเด่นสังกัดคณะอื่นๆ และอาจารย์ดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท)  การคัดเลือก แบ่งออกเป็น ๖ ภูมิภาค ซึ่งในปี ๒๕๖๕ มีอาจารย์ได้รับรางวัลจำนวน ๑๐ คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๙ แห่ง ในส่วนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน ๕ แห่ง มีผู้ได้รับรางวัล ๒ คน ดังนี้

๑. รางวัลผู้สอนดีเด่น คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรีย์ ร่วมคิด คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

๒. รางวัลดีเด่นการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น(การพัฒนาชนบท) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปินะเต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับมอบเข็มกลัดเกียรติยศทองคำ และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท

ความเห็น

ความเห็น