สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม SWOT Analysis

สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม SWOT Analysis

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 สำนักบริการวิชาการ จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภพาพด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม SWOT Analysis โดยจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ ทองดอนเปรียง รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์อมร โททำ อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามให้เกียรติเป็นวิทยากรดำเนินการประชุม ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานคณะ ศูนย์และสำนักภายในมหาวิทยาลัย ร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ในครั้งนี้ โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการสำนักบริการวิชาการจะสรุปและรวบรวมผลวิเคราะห์เพื่อนำส่งเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป

ความเห็น

ความเห็น