สำนักบริการวิชาการ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำตำบลบรบือ “ลายมันแกว บรบือ”

สำนักบริการวิชาการ ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ พัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์ประจำตำบลบรบือ “ลายมันแกว บรบือ”

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือจัดกิจกรรม การออกแบบลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นร่วมกับชุมชนแปรรูปและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมองค์การบริการส่วนตำบลบรบือ โดยมี นายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

ในกิจกรรมยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ การมัดย้อม การแปรรูปและการตั้งราคาจำหน่ายผ้าฝ้าย ผ้าไหมลายท้องถิ่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ บุตรสุวรรณ์ จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ และนายนำชัย ศักดิ์สกุลวัฒนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานการออกแบบลวดลายผ้าอัตลักษณ์ประจำตำบลบรบือ “ลายมันแกว บรบือ” กับสมาชิกชุมชน ผู้นำกลุ่ม และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ และวางแผนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลบรบือร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างความแตกต่าง ดึงจุดแข็งและสร้างอัตลักษณ์ประจำถิ่น โดยการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองท้องถิ่น และชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

ความเห็น

ความเห็น