สบว. ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง อว.

สบว. ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณจากกระทรวง อว.

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.กัญชลิกา รัตนเชิดฉาย เนื่องในโอกาส ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ รางวัลหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โครงการหมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ดีเด่น (SCIENCE COMMUNITY INCUBATOR : SCI) ปี2562-2565 โครงการภายใต้คลินิกเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เครือข่าย อว.เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี

ความเห็น

ความเห็น