สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม

สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมการประชุมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน จัดการประชุมโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ปินะเต ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีทรัพย์ ไชยรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ภูมิเหล่าแจ้ง รองผู้อำนวยการรสำนัก และนางสาวสิริยาพร เกษไธสง นักวิเคราห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “โครงการบริการชุมชน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม” โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำชุมชนทั้ง 31 ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม และวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมคณะกรรมการชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการใหม่ๆ ด้านการพัฒนา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ความเห็น

ความเห็น